Kata's Trophyn

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kata’s Trophyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018 Viimeisin
muutos potilasrekisteri 2.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Kata’s Trophy 1971211-2

Koskikatu 11

35700 Vilppula

kata.petsalo(at)gmail.com

040 688 3236


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katariina Petsalo

040 688 3236

kata.petsalo(at)gmail.com


3. Rekisterin nimi

Kata’s Trophyn asiakas-, potilas- sekä markkinointirekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön suostumukseen, sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista 298/2009.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää yhteyttä asiakkaisiin, markkinoida asiakkaille palveluja ja käyttää potilasrekisteriin tallennettuja tietoja ensisijaisesti asiakkaan/potilaan turvallisen hoitamisen takaamiseksi ja hoidon laadun varmistamiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat
asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin osalta rekisteröidyn:

- nimi

- yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti ja yritysasiakkaalta Y-tunnus)

- rekisteröityä koskevat suoramarkkinointikiellot ja suostumukset

Potilasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat rekisteröidyn:

- perustiedot: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)

- rekisteröityä koskevat suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

- rekisteröidyn antamat esitietolomakkeessa kysytyt taustatiedot koskien rekisteröidyn
terveydentilaa (fyysinen kiputila asteikolla 0 – 10, diagnosoidut sairaudet ja
diagnoosien toteamisaika)

- Kata ’s Trophyn esitietolomakkeeseen täyttämät rekisteröidyn terveyttä koskevat taustatiedot: (alkutilanne, ryhti, liikkuvuus, palpoitu kipu ja jännitys ja mahdolliset säteilyoireet, ongelmanmäärittely, tavoitteet, hierojan antama ohjaus ja neuvonta sekä hieronnan toteutusta koskevat tiedot)

Potilastietoja, joiden osalta Kata´s Trophy toimii rekisterinpitäjänä, säilytetään Sosiaali- ja
terveysministeriön (STM) asettaman potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti, pääosin vähintään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä. Asiakastietojen osalta säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn Kata´s Trophyn välisen asiakassuhteen
voidaan katsoa päättyneen.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan
henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään ja mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille taholle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain Kata’s Trophyn toimesta ja kirjapitotoimisto Estimate Oy:n toimesta laskutuksen osalta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostilla tai tekstiviestillä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Jos tietosuojaselosteeseen tulee päivityksiä, ilmoitamme päivityksen päivämäärän tietosuojaselosteen alussa. Mikäli muutos on merkittävä, tiedotamme siitä asiakkaita uutiskirjeellä sähköpostitse.